วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

เรื่องภาษี กับนัก ธุรกิจmlm online

“เรื่องภาษี
ของนักธุรกิจกิฟฟารีน”


“ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนภาษีอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง”
ซึ่งบรรยายโดย ดร. วรรณา จันทร์คง เมื่อเดือน ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา


รู้ภาษาเรื่องภาษีของนักธุรกิจกิฟฟารีน
สำหรับข้อสรุป และ คำแนะนำเบื้องต้น เกี่ยวกับการเสียภาษีจากการดำเนินธุรกิจกิฟฟารีนมีดังนี้
แหล่งที่มาของรายได้ของนักธุรกิจกิฟฟารีน

1. รายได้ของนักธุรกิจกิฟฟารีนที่ได้รับจากบริษัทฯ เป็นเงินได้
ตามมาตรา 40(2) ถือเป็นรายได้ ค่านายหน้า ได้แก่
1.1 เงินปันผล
1.2 เงินโบนัสประจำตำแหน่ง
1.3 เงินโบนัสสะสมแต้ม
1.4 เงินได้อื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการด��าเนินธุรกิจกิฟฟารีน
โดยบริษัทฯ เป็นผู้


ภาระหน้าที่ของนักธุรกิจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้


1. หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์2554 เป็นต้นไป ทางนักธุรกิจฯทุกท่านสามารถติดต่อขอรับ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ได้จากศูนย์บริการที่ท่านรับเงินปันผล โดย
บริษัทฯ จะสรุปยอดเงินได้ตามข้อ 1. และยอดภาษีทั้งปีของปี 2553ที่ได้นำส่งไว้ (หรือหากท่านใดมีเงินได้ ไม่ถึงเกณฑ์ภาษีที่จะต้องนำส่งภาษีฯ ทางบริษัทฯ ก็จะออกหนังสือรับรองฯให้ โดยแสดงยอดเงินได้ของปี 2553 แต่ภาษีหัก ณ ที่จ่าย จะแสดงไว้เท่ากับ 0) ดังนั้น ทุกท่านจะได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย จากบริษัทฯ ท่านละ 1 ฉบับยกเว้นผู้ที่ได้รับโบนัสสะสมแต้ม และเงินได้จาก Unilevel ด้วย จะได้รับ

หนังสือรับรองหักภาษีฯ เพิ่มเติม เป็น 3 ฉบับ ดังนี้

1.1 ฉบับที่ 1 ยอดสรุปเงินปันผล ทั้งปี 2553 พร้อมภาษีฯที่นำส่ง (ถ้ามี)
1.2 ฉบับที่ 2 ยอดสรุปเงินได้โบนัสฯ ทั้งปี 2553 พร้อมภาษีฯ หัก ณ ที่จ่าย 5% ที่นำส่ง
1.3 ฉบับที่ 3 ยอดสรุปเงินได้ Unilevel ทั้งปี 2553พร้อมภาษีฯ หัก ณ ที่จ่าย 5% ที่นำส่ง

2. นักธุรกิจฯต้องยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี 2553 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 ในเวลาราชการตามแบบ ภ.ง.ด.90 โดยแนบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่ได้รับจากบริษัทฯ ตามข้อ 1 เป็นหลักฐานประกอบหมายเหตุ นักธุรกิจที่มีรายได้เกิดขึ้นระหว่างปีภาษี จะมีหน้าที่
ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ก็ต่อเมื่อมีเงินได้ถึงเกณฑ์ขั้นตำ่ ตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ว่าจะมีภาษีที่ต้องชำระเพิ่มเติม หรือไม่ก็ตาม ดังนี้.-

2.1 ผู้ที่เป็นโสด มีเงินได้พึงประเมินเกิน 30,000.- บาท
2.2 ผู้ที่มีคู่สมรส มีเงินได้พึงประเมินทุกประเภทรวมกันเกิน 60,000.- บาท


3. สถานที่ยื่นแบบ และชำระภาษีนักธุรกิจฯ สามารถยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 และชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือใช้แบบ ภ.ง.ด.90 ที่พิมพ์จากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และใช้โปรแกรมคำนวณภาษี ตามแบบ ภ.ง.ด.90 ได้ที่เว็บไซด์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th หรือจะใช้แบบพิมพ์ภ.ง.ด.90 ของกรมสรรพากรแล้วนำไปยื่นได้ที่

3.1 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา (สำนักงานสรรพากรเขต / อำเภอเดิม)
3.2 สำหรับท้องที่กรุงเทพฯ อาจยื่นแบบทางไปรษณีย์ โดยส่งไปยังกองคลังกรมสรรพากรได้โดยถือเอาวันลงทะเบียนเป็นวันรับแบบ และชำระภาษี (ไม่รวมกรณีขอผ่อนชำระ)
3.3 ธนาคารพาณิชย์ไทยและสาขาที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัด(ยกเว้นธนาคารกรุงไทย) แต่ต้องเข้าหลักเกณฑ์
3.3.1 ใช้แบบ ภ.ง.ด.90 ที่พิมพ์ชื่อ ที่อยู่ ฯลฯ ที่กรมสรรพากรจัดทำขึ้นและจัดส่งให้
3.3.2 ยื่นแบบฯ และมีเงินภาษีที่ต้องชำระ พร้อมยื่นแบบฯ ภายในกำหนดเวลาเท่านั้น
3.3.3 กรณีต่างจังหวัด ผู้เสียภาษีจะต้องยื่นแบบฯ และชำระภาษีที่ธนาคารในอำเภอหรือกิ่งอำเภอที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่
3.4 ธนาคารกรุงไทย มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
3.4.1 มีเงินภาษีต้องชำระ โดยชำระทั้งจำนวน
3.4.2 ไม่มีเงินภาษีต้องชำระหรือขอคืนภาษี

4. ตัวอย่าง สรุปวิธีการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน


ขั้นตอนที่ 1 คำนวณภาษีตามอัตราก้าวหน้าฯ
สมมุติรายได้ทั้งปี ตามมาตรา 40(2) 250,000 บาท
หัก ค่าใช้จ่าย 40% (ไม่เกิน 60,000.-) ( 60,000 )บาท
หัก ค่าลดหย่อนส่วนตัว ( 30,000 ) บาท
คงเหลือเงินได้สุทธิ เพื่อคำนวณภาษี 160,000 บาท
ภาษีที่คำนวณได้ตามอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 1,000 บาท
หมายเหตุ ทางบริษัทฯ แสดงตัวอย่างการคำนวณฯ โดยถือว่า ผู้มีเงินได้เป็นโสดและไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นใดที่จะนำมาลดหย่อน
เพิ่มเติมและในปี 2553 ยังคงได้รับยกเว้นภาษีในส่วนของเงินได้สุทธิก่อนการคำนวณภาษี 150,000.- บาทแรก ซึ่งต้องเสียภาษีฯ
ในอัตราร้อยละ 5 (ส่วนที่ไม่เกิน 100,000.- บาท) และร้อยละ 10 (เกิน 100,000.- บาทแต่ไม่เกิน 150,000 บาท)

ขั้นตอนที่ 2 คำนวณภาษีในอัตราเหมาร้อยละ 0.5
หากนักธุรกิจที่มีรายได้ทั้งปี ตั้งแต่ 60,000 บาทขึ้นไป ต้องคำนวณภาษีจากรายได้ทั้งปีในอัตราร้อยละ 0.5
*** แต่ในปี 2553 ทางกรมสรรพากรได้ออกหลักเกณฑ์ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งหากคำนวณโดยวิธีนี้

แล้วมีภาษีที่เสียทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000 บาท
ตัวอย่างการคำนวณ เงินได้ตามขั้นตอนที่ 1 250,000 บาท
ภาษีที่คำนวณได้ในขั้นตอนนี้ (250,000 * 0.5%) 1,250 บาท
แต่ตามกฎหมายให้ยกเว้นภาษีในส่วนที่ไม่เกิน 5,000 บาท
เพราะฉะนั้น ภาษีที่คำนวณได้ในขั้นตอนนี้ 0 บาท

ขั้นตอนที่ 3 สรุปจำนวนที่ต้องเสียภาษี
3.1 เปรียบเทียบขั้นตอน 1 กับ ขั้นตอน 2 โดยเสียภาษีจำนวนที่สูงกว่า
ขั้นตอนที่ 1 1,000 บาท
ขั้นตอนที่ 2 (ได้รับยกเว้นส่วนที่ไม่เกิน 5,000 บาท) 0 บาท
ดังนั้นภาษีที่ต้องชำระ 1,000 บาท
3.2 หัก ภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่าย ( 1,000 ) บาท
3.3 ภาษีที่ต้องชำระเพิ่มเติม 0 บาท


ข้อสังเกตุ สำหรับนักธุรกิจกิฟฟารีนที่มีรายได้ในปี 2553 ไม่เกิน 240,000 บาท ซึ่งแต่เดิมต้องคำนวณและเสียภาษีในอัตราเหมาร้อยละ 0.5 เป็นจำนวนเงินภาษีที่ต้องเสียเท่ากับ 1,200 บาท ตามหลักเกณฑ์ภาษีใหม่ในปี 2553 นี้ จะได้รับยกเว้นภาษีในอัตราเหมาไม่เกิน 5,000 บาท ดังนั้นนักธุรกิจฯที่มีรายได้ไม่เกิน 240,000 บาท จะไม่ต้องเสียภาษีแต่ประการใด


ข้อมูลเพิ่มเติม
1. นักธุรกิจกิฟฟารีน สามารถนำค่าลดหย่อนที่นอกเหนือจาก ค่าใช้จ่ายตามตัวอย่างข้างต้นมาหัก
เพิ่มเติมได้อีก หากมีค่าลดหย่อนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ได้แก่
• ค่าลดหย่อน (คู่สมรส 30,000 บาท, บุตรคนละ 15,000 บาท และ 17,000 บาท หากบุตรศึกษา
ในประเทศไทย)
• ค่าลดหย่อน บิดา มารดา ของผู้มีเงินได้และคู่สมรสและต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
• ค่าลดหย่อนค่าเบี้ยประกันชีวิต 100,000 บาท
• ค่าลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย 100,000 บาท
• เงินบริจาค หักลดหย่อนได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้ก่อนการคำนวณภาษีฯ
• เงินลงทุนในกองทุนต่างๆ ที่สรรพากรกำหนดไว้ ที่ให้หักลดหย่อนได้ตามเงินลงทุนจริง แต่ไม่เกิน 15%
ของเงินได้และไม่เกิน 500,000 บาท

2. หากนักธุรกิจกิฟฟารีนท่านใด มีเงินเดือนประจำและมีรายได้จากบริษัทกิฟฟารีนฯ เพิ่มเติม ต้องนำ
รายได้ทั้งหมดมารวมกัน เพื่อคำนวณภาษีใหม่ โดยแนบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย จากงาน
ประจำและของบริษัทกิฟฟารีนฯ รวมทั้งหลักฐานการขอลดหย่อนทั้งหมด เพื่อประกอบการคำนวณ
และการนำส่งภาษี โดยใช้แบบ ภ.ง.ด.90 เท่านั้น

3. ถ้ามีภาษีที่ต้องชำระเพิ่มเติมจำนวนตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป สามารถผ่อนชำระภาษีได้เป็น 3 งวด
งวดละเท่าๆกัน โดยไม่ต้องเสียเงินเพิ่มใดๆ ทั้งนี้ผู้เสียภาษีอาจติดต่อขอผ่อนชำระได้ที่สำนักงาน
สรรพากรพื้นที่สาขา ในกรณีที่ผิดนัดชำระภาษีในงวดใดงวดหนึ่งภายในกำหนด ผู้เสียภาษีจะหมด
สิทธิผ่อนชำระต่อไป และต้องชำระภาษีที่ยังไม่ได้ชำระพร้อมเงินเพิ่มด้วย
การเพิ่มสิทธิประโยชน์สำหรับเงินได้ และ การหักลดหย่อน ที่มีผลบังคับใช้ สำหรับเงินได้ที่ได้รับ
ในปี 2553 ดังนี้

1. เงินได้ที่ได้รับยกเว้น สำหรับผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป ให้กรอกในแบบแสดงสิทธิผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป ให้ยกเว้นเงินได้ 190,000 บาท
2. หักลดหย่อนบิดา มารดา ต้องเข้าเงื่อนไขที่กำหนดดังนี้
• บิดา มารดา ต้องมีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของผู้มีเงินได้ และมี
รายได้ในปีภาษีที่ขอลดหย่อน ไม่เกิน 30,000 บาท (หักลดหย่อนได้ทั้งบิดา มารดา ของผู้มีเงินได้
และของคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้ คนละ 30,000 บาท)

3. เบี้ยประกันสุขภาพบิดา มารดา ของผู้มีเงินได้และคู่สมรส ต้องเข้าเงื่อนไขในที่กำหนดดังนี้
• บิดา มารดา ต้องไม่มีเงินได้ฯ ในปีภาษีที่ใช้สิทธิ หรือหากมีต้องไม่เกิน 30,000 บาท ต่อปี
(ให้ลดหย่อนค่าเบี้ยประกันฯ ได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินคนละ 15,000 บาท)

สมาชิกท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อได้ที่คุณยุวดี หรือ คุณปาริชาติ
ในเวลาทำการของบริษัทฯ โทร. (02) 6196070-2 ต่อ 1430, 1431

นางยุวดี ลอยลาวัลย์
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ก.พ.54  เส้นขอบฟ้า

GIFF  FOR   LIFE   ชีวิตที่ดี   เริ่มต้นที่กิฟฟารีน  <<<  สมัครสมาชิก

  << สมัครสมาชิก

สุดเขต  หอวัฒนโชค
รหัส  047058541
0866169327
huahindeedang@gmail.com

Tags :  giffarine,กิฟฟารีน,กิฟฟารีนออนไลน์,ธุรกิจเครือข่าย,ธุรกิจmlm,mlm online,ผลิตภัณฑ์กิฟฟารีน,ผลิตภัณฑ์การเกษตร,เครื่องสำอาง,

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น